Deze site is gemaakt door Pixels & Text, in opdracht van de Stichting Aelserlei te Elsloo.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Stichting Aelserlei uitdrukkelijk afgewezen.
Stichting Aelserlei biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Stichting Aelserlei streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Stichting Aelserlei wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Stichting Aelserlei aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Stichting Aelserlei alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Stichting Aelserlei worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Stichting Aelserlei dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Stichting Aelserlei onderhouden en Stichting Aelserlei heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Stichting Aelserlei geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Aelserlei dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stichting Aelserlei.

Virussen
Stichting Aelserlei garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy & Persoonsgeheime informatie
Lees onze Privacy Policy >


Cookies
Lees onze Cookies Policy >

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken accepteert u dat Stichting Aelserlei noch de producent Pixels & Text op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade.